Najčastejšie otázky

k štátom podporovanému nájomnému bývaniu

Nájomca v štátom podporovanom byte

Nájomca v štátom podporovanom byte

O nájomné bývanie sa môže uchádzať každá fyzická osoba, ktorá má trvalý, prechodný alebo obdobný pobyt na území SR. Či nájomný byt aj dostane, bude závisieť od splnenia kritérií.

 

Kritériami oprávnenosti na získanie bytu sú:

 

  • príjmové kritérium (stredné a nižšie príjmové skupiny obyvateľstva),
  • časové hľadisko, kedy sa záujemca o byt zaregistruje do systému,
  • znevýhodňujúcim kritériom je vlastníctvo nehnuteľnosti určenej na trvalé bývanie v rovnakom kraji ako je nájomný byt,
  • diskvalifikačným kritériom je, ak je záujemca vedený ako dlžník na daňovom úrade, na verejnom zdravotnom poistení a sociálnom zabezpečení, má exekúciu a nespĺňa príjmové finančné kritériá.

 

Dolná hranica príjmu je stanovená na úrovni súčtu maximálneho nájmu za byt, o ktorý záujemca žiada, a životného minima domácnosti. Horná hranica príjmu je aktuálne stanovená na 8-násobok životného minima domácnosti. Ak si chcete overiť, či spĺňate príjmové kritériá v prípade žiadosti o štátom podporované nájomné bývanie, k dispozícií je pre vás informatívna kalkulačka.

Pravidlá prideľovania nájomných bytov so štátnou podporou boli prijaté v nariadení vlády č. 327/2022 Z. z.  začiatkom októbra 2022. Ak záujemca splní kritériá, rozdeľovanie bytov bude prebiehať nasledovne:

Aspoň 10% bytov by malo byť rezervovaných pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, prípadne tým, ktorým skončila starostlivosť v domove sociálnych služieb pre deti (niekdajšie detské domovy), prípadne im zanikla pestúnska alebo náhradná starostlivosť. Nájomnú zmluvu však musia uzavrieť do jedného mesiaca od zverejnenia ponuky, inak budú tieto byty ponúknuté ďalším záujemcom z registra.

Maximálne 40% nájomných bytov si rozdelia zamestnanci v štátnej alebo verejnej správe, teda napríklad zamestnanci Policajného zboru SR, hasiči, vojaci a iní, prípadne zamestnanci verejnej správy a zamestnancami iných zamestnávateľov, ktorí sú zverejnení na webovom sídle agentúry na základe predchádzajúcej dohody s investičným partnerom. Tí však musia zmluvu o budúcej nájomnej zmluve uzavrieť do jedného mesiaca od zverejnenia ponuky.

Poradie záujemcov sa určí podľa času a dátumu úspešnej registrácie

Áno, patria do skupiny „zamestnanci v štátnozamestnaneckom pomere“, ktorí si rozdelia maximálne 35 % bytov v jednom projekte. Tí však musia zmluvu o budúcej nájomnej zmluve uzavrieť do jedného mesiaca od zverejnenia ponuky.

Aktuálne sa v modeli štátom podporovaného nájomného bývania počíta s výstavbou 1, 2, 3 a 4-izbových bytov.

V prípade potreby bude možné vymeniť nájomný byt s podporou štátu za väčší byt v tomto systéme, avšak treba počítať s tým, že proces výmeny bude ovplyvnený dostupnosťou bytov v danom čase a na požadovanom mieste a taktiež by sa znova prehodnocovalo či spĺňajú kritériá v danom čase.

Model štátom podporovaného nájomného bývania predpokladá, že investičné zmluvy budú uzatvorené na obdobie minimálne 25 rokov.

Po uplynutí tejto lehoty zákon umožňuje odpredaj bytového domu so štátnymi nájomnými bytmi inému investičnému partnerovi, avšak na platnosť nájomných zmlúv to nebude mať vplyv.

Nájomca sa môže, samozrejme, kedykoľvek rozhodnúť byt uvoľniť a kúpiť si iný byt v komerčnom projekte.

Kritériá oprávnenosti na užívanie nájomného bytu v rámci štátom podporovaného nájomného bývania sa budú posudzovať iba v prípade zmeny, napríklad žiadosť o väčší byt, žiadosť o byt v inom meste a podobne.

Kritériá sa vyhodnocujú iba pri zmene alebo žiadosti o iný byt. Ak nenastane žiadna zmena, áno, jeden z manželov si bude môcť byt ponechať. ­­­­Dôležité však je, aby jeden nájomca dokázal platiť nájomné. Problém nastane v prípade, ak toto nájomné nebude schopný splácať.

Áno, podmienkou na užívanie bytu nie je manželský zväzok. Nájomcom môže byť aj samostatne žijúca osoba, ako aj osoby žijúce v spoločnej domácnosti ako druh/družka.

Záujemcovia o byt budú musieť splniť kritériá, ktoré Agentúra posúdi pred podpisom nájomnej zmluvy. Až potom môžu užívať nájomný byt v rámci štátom podporovaného bývania. V prípade, že žiadateľ nebude spĺňať minimálne príjmové kritériá na pridelenie bytu, nebude s ním uzavretá nájomná zmluva. V prípade, že sa nájomca dostane do stavu hmotnej núdze počas užívania bytu, bude v kompetencii prenajímateľa posúdiť danú situáciu.

 

Nezaplatenie nájomného je však hrubým porušením povinností, ku ktorým sa nájomca zaviazal podpísaním nájomnej zmluvy, a teda prenajímateľ môže vypovedať takémuto nájomcovi zmluvu.