Nezáväzný registračný formulár

Ako vyplniť formulár?

Povinné polia sú označené *

Titul pred menom
Meno záujemcu *
Priezvisko záujemcu *
Titul za menom
Dátum narodenia záujemcu: *
Počet dospelých osôb v domácnosti: *
Počet nezaopatrených detí v domácnosti: *
Spĺňate podmienku preferovaného záujemcu? *
(držitelia preukazu ZŤP alebo odchovanci náhradnej starostlivosti)
Uzatvoril Váš zamestnávateľ dohodu s investorom na byty v projekte nájomného bývania? *
Ak áno, do ktorého sektora patrí Váš zamestnávateľ? *
Výška príjmu domácnosti spolu: *
Vyberte počet izieb bytu: *
Vyberte okres, v ktorom máte záujem o byt: *
V prípade, ak chcete vybrať viac okresov stlačte CTRL.
Vlastníte nehnuteľnosť určenú na trvalé bývanie v okrese, o ktorý máte záujem? *

Záujemca nemôže byť výlučným vlastníkom, väčšinovým vlastníkom alebo vlastníkom v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov nehnuteľnosti určenej na trvalé bývanie v okrese, v ktorom sa nachádza byt

Ste dlžníkom v systéme verejného zdravotného poistenia? *
Ste dlžníkom v systéme sociálneho zabezpečenia? *
Ste vedený v zozname daňových dlžníkov? *
Sú voči Vám vedené exekúcie? *
Kontaktný email *

Až do vysporiadania podlžností v systéme verejného zdravotného poistenia nie je možné ďalej v žiadosti pokračovať

Až do vysporiadania podlžností v systéme sociálneho zabezpečenia nie je možné ďalej v žiadosti pokračovať

Až do vysporiadania podlžností v daňovom systéme nie je možné ďalej v žiadosti pokračovať

Až do vysporiadania podlžností v exekučnom systéme nie je možné ďalej v žiadosti pokračovať