Najčastejšie otázky

k štátom podporovanému nájomnému bývaniu

Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania

Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania

V rámci modelu štátom podporovaného nájomného bývania vystupuje Agentúra ako záujmové združenie právnických osôb. Agentúru založili Úradu vlády Slovenskej republiky, Úrad podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo, a Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

 

Štátna agentúra Vláde SR predkladá na schválenie: návrh pravidiel výberu investičných partnerov, návrh na výber investičných partnerov, návrh na uzavretie, zmenu a ukončenie každej investičnej zmluvy a návrh kritérií pre záujemcov o nájomný byt so štátnou podporou.

 

Zároveň bude priebežne vyhodnocovať plnenie zmluvy investičným partnerom, bude určovať pravidlá schvaľovania projektu nájomného bývania, zabezpečovať správu rezervačného systému, vedenie evidencie záujemcov a prideľovanie bytov.

Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania nevykupuje pozemky na účely výstavby nájomných bytov. Výstavbu budú realizovať investiční partneri.

Agentúra bude špecializovaná iba na štátom podporované nájomné bývanie. Jej súčasťou bude malý počet zamestnancov. Bude v čo najväčšej miere flexibilná vo vzťahu ku komunikácii k jednotlivým investičným partnerom.

 

Záväzky Štátneho fondu rozvoja bývania sú z pohľadu metodiky EÚ štatisticky započítaný do celkového štátneho dlhu SR.  Zmena tejto klasifikácie by si vyžadovala mimoriadne náročný a časovo zdĺhavý proces. Je preto efektívnejšie založiť novú entitu, ktorá sa bude transparente venovať výhradne téme nájomného bývania s podporou štátu.

 

Hoci ŠFRB poskytuje určitú formu podpory nájomného bývania, jeho štatút a kompetencie neumožňujú vykonanie podpory výstavby nájomného bývania v zamýšľanom rozsahu.

 

Agentúra bude taktiež pokrývať inú skupinu záujemcov ako ŠFRB.