Najčastejšie otázky

k štátom podporovanému nájomnému bývaniu

Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania

Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania

V rámci modelu štátom podporovaného nájomného bývania vystupuje Agentúra ako záujmové združenie právnických osôb. Agentúru založili Úradu vlády Slovenskej republiky, Úrad podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo, a Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

 

Zakladateľská pôsobnosť Úradu vlády Slovenskej republiky k agentúre prechádza od 1. februára 2024 na Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky. Z Úradu vlády Slovenskej republiky prechádza od 1. februára 2024 členstvo v agentúre na Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky.

 

Štátna agentúra Vláde SR predkladá na schválenie: návrh pravidiel výberu investičných partnerov, návrh na výber investičných partnerov, návrh na uzavretie, zmenu a ukončenie každej investičnej zmluvy a návrh kritérií pre záujemcov o nájomný byt so štátnou podporou.

 

Zároveň bude priebežne vyhodnocovať plnenie zmluvy investičným partnerom, bude určovať pravidlá schvaľovania projektu nájomného bývania, zabezpečovať správu rezervačného systému, vedenie evidencie záujemcov a prideľovanie bytov.

Agentúra bude špecializovaná iba na štátom podporované nájomné bývanie. Jej súčasťou bude malý počet zamestnancov. Bude v čo najväčšej miere flexibilná vo vzťahu ku komunikácii k jednotlivým investičným partnerom.

 

Záväzky Štátneho fondu rozvoja bývania sú z pohľadu metodiky EÚ štatisticky započítaný do celkového štátneho dlhu SR.  Zmena tejto klasifikácie by si vyžadovala mimoriadne náročný a časovo zdĺhavý proces. Je preto efektívnejšie založiť novú entitu, ktorá sa bude transparente venovať výhradne téme nájomného bývania s podporou štátu.

 

Hoci ŠFRB poskytuje určitú formu podpory nájomného bývania, jeho štatút a kompetencie neumožňujú vykonanie podpory výstavby nájomného bývania v zamýšľanom rozsahu.

 

Agentúra bude taktiež pokrývať inú skupinu záujemcov ako ŠFRB.

Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania nevykupuje pozemky na účely výstavby nájomných bytov. Výstavbu budú realizovať investiční partneri.