Ochrana osobných údajov

Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania, so sídlom Námestie 1. mája 7286/18, 813 70 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 54779189 (ďalej ako „Agentúra“ alebo „prevádzkovateľ“) je verejnoprávna inštitúcia, ktorej cieľom je napĺňať sociálnu politiku Slovenskej republiky v oblasti dostupného bývania pre širokú verejnosť prostredníctvom vytvárania podmienok pre rozvoj štátom podporovaného nájomného bývania, a to na základe zákona č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 222/2022“) a v jeho medziach.

Agentúra dbá na dodržiavanie všetkých zásad, ktoré obsahuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší Smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie GDPR“) a taktiež dbá na dodržiavanie zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 18/2018“).

Agentúra dbá na to, aby boli Vaše osobné údaje spracúvané len v nevyhnutnom rozsahu, na konkrétny účel a neposkytovali sa neoprávneným osobám alebo spoločnostiam.