Informácia o spracovávaní osobných údajov dotknutej osoby – uchádzač o zamestnanie

 

Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania, so sídlom Námestie 1. mája 7286/18, 813 70 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 54779189 (ďalej ako „Agentúra“ alebo „prevádzkovateľ“) je verejnoprávna inštitúcia, ktorej cieľom je napĺňať sociálnu politiku Slovenskej republiky v oblasti dostupného bývania pre širokú verejnosť prostredníctvom vytvárania podmienok pre rozvoj štátom podporovaného nájomného bývania, a to na základe zákona č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 222/2022“) a v jeho medziach.

Agentúra dbá na dodržiavanie všetkých zásad, ktoré obsahuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší Smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie GDPR“) a taktiež dbá na dodržiavanie zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 18/2018“).

Agentúra dbá na to, aby boli Vaše osobné údaje spracúvané len v nevyhnutnom rozsahu, na konkrétny účel a neposkytovali sa neoprávneným osobám alebo spoločnostiam. 

 

A. Informačná povinnosť prevádzkovateľa

1.       Identifikácia prevádzkovateľa a kontaktné údaje

Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania

Námestie 1. mája 7286/18

813 70 Bratislava, Slovenská republika

Email: info@najomnebyvanie.gov.sk


2.      Kontaktné údaje zodpovednej osoby

Na účel dohľadu nad spracúvaním osobných údajov prevádzkovateľ poveril zodpovednú osobu, ktorú možno kontaktovať emailom na adrese zodpovednaosoba@najomnebyvanie.gov.sk alebo poštou na adrese: Zodpovedná osoba, Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania, Námestie 1. mája 2786/18, 813 70 Bratislava, s označením na obálke “NEOTVÁRAŤ – ochrana osobných údajov”.

 

3.      Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je zaradenie uchádzača o zamestnanie do evidencie záujemcov o zamestnanie pre posúdenie vhodnosti na danú pracovnú pozíciu v zmysle § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z., čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR, čl. 11 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 311/2001“) a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujmom v znení neskorších predpisov.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie nevyhnutných opatrení smerujúcich k uzatvoreniu pracovno-právneho vzťahu alebo iného obdobného pracovného vzťahu. V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné zabezpečiť výber zamestnanca a uzatvoriť pracovno-právny, resp. iný obdobný pracovný vzťah.

 

4.      Rozsah spracúvaných osobných údajov

Rozsah spracúvaných osobných údajov uchádzača o zamestnanie

a)      meno a priezvisko,

b)     adresa,

c)      kontaktné údaje,

d)     údaje o vzdelaní,

e)      údaje o predchádzajúcich zamestnaniach,

f)       ďalšie údaje uvádzané v životopise,

g)     ďalšie údaje súvisiace so žiadosťou o zamestnanie.

 

Zdroj, z ktorého sú získavané osobné údaje

a)      uchádzači o zamestnanie,

b)     webový portál www.profesia.sk na základe súhlasu, ktorý bol poskytnutý spoločnosti Profesia, spol. s r. o., Pribinova 19, 811 09 Bratislava, IČO: 35800861.

 

5.      Príjemcovia osobných údajov

K osobným údajom majú prístup osoby v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom vzťahu s prevádzkovateľom.

 

6.      Prenos osobných údajov

Prevádzkovateľ neplánuje prenos osobných údajov do tretej krajiny.

 

7.      Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje prevádzkovateľ spracúva po dobu nevyhnutnú pre posúdenie vhodnosti uchádzača na danú pracovnú pozíciu, najdlhšie 1 rok od doručenia alebo získania osobných údajov dotknutej osoby, alebo do odvolania súhlasu.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prestať uchovávať osobné údaje na základe vlastného rozhodnutia.

 

8.      Informácie k právam dotknutých osôb

Dotknutá osoba má v súvislosti so získavaním osobných údajov prevádzkovateľom právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov.

Práva dotknutej osoby sú bližšie popísané v časti B. Poučenie o právach dotknutej osoby.

 

9.      Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu v prípade, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, je v rozpore s nariadením GDPR a/alebo zákonom č. 18/2018. Dozorným orgánom v Slovenskej republike je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

 

10.  Informácia o automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania

Prevádzkovateľ neuplatňuje automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.

 

B. Poučenie o právach dotknutej osoby

V súlade s ustanoveniami nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 má dotknutá osoba pri spracúvaní osobných údajov nasledujúce práva:

 

1.       Právo na prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a vo vzťahu k nim tieto informácie:

a)      účely spracúvania osobných údajov,

b)     kategórie spracúvaných osobných údajov,

c)  príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné  organizácie,

d)     ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov, alebo ak to nie je možné, kritériá na jej určenie,

e)   právo požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti takémuto spracúvaniu,

f)      právo podať sťažnosť dozornému orgánu,

g)     ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj,

h)   existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania podľa článku 22 ods. 1 a nariadenia GDPR/§ 28 zákona č. 18/2018, a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania pre dotknutú osobu,

i)      ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, o práve byť informovaná o primeraných zárukách podľa článku 46 nariadenia GDPR/§ 48 zákona č. 18/2018 týkajúcich sa prenosu.

Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

 

  1. Právo na opravu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje a doplnil neúplné osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

 

  1. Právo na vymazanie osobných údajov (právo „na zabudnutie“)

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov

a)      osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo inak spracúvali,

b)     dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 ods. 1 nariadenia GDPR/§ 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 ods. 2 nariadenia GDPR/§ 27 ods. 2 zákona č. 18/2018,

c)      osobné údaje sa spracúvali nezákonne,

d)     osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha,

 

  1. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak

a)     dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

b)     spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

c)   prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo   obhajovanie právnych nárokov,

d)   dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa článku 21 ods. 1 nariadenia GDPR/§ 27 ods. 1 zákona č. 18/2018, a to až do overenia, či oprávnené  dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

 

 

  1. Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) nariadenia GDPR/§ 13 ods. 1 písm. e) alebo f) zákona č. 18/2018, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

  1. Právo na odvolanie súhlasu

Dotknutá osoba má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúc zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Súhlas na spracúvanie osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať zaslaním požiadavky na e-mail: zodpovednaosoba@najomnebyvanie.gov.sk

V predmete správy prosím uveďte: Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

 

Kontaktné údaje na uplatnenie práv dotknutej osoby

Jednotlivé práva môže dotknutá osoba uplatniť spôsobom uvedeným v časti A2. tejto informácie.

Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré si dotknutá osoba uplatňuje, poskytuje Agentúra bezplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Agentúra môže

a)      požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na

                       i.            poskytnutie informácií,

                     ii.            oznámenie,

                   iii.            uskutočnenie požadovaného opatrenia,

b)     odmietnuť konať na základe žiadosti.

 

Agentúra môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby, ak má oprávnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá podáva žiadosť v súvislosti s uplatnením jednotlivých práv.

 

 

V Bratislave, 08.03.2023