Najčastejšie otázky

k štátom podporovanému nájomnému bývaniu

Nájomné v štátom podporovanom bývaní

Nájomné v štátom podporovanom bývaní

Regulované nájomné v tomto zmysle znamená, že výšku nájmu v bytoch štátom podporovaného nájomného bývania určí vláda nariadením (s prihliadnutím na regionálne rozdiely). Cieľom je dostupné nájomné bývanie v každom kraji na Slovensku.

 

Regulovaná výška nájmu bude súčasťou investičnej zmluvy, ktorú uzavrie štát prostredníctvom Agentúry s investičným partnerom. To znamená, že investičný partner sa podpisom investičnej zmluvy zaviaže zabezpečiť, aby prenajímateľ nájomných bytov dodržiaval výšku nájomného stanovenú nariadením vlády.

 

Nájomné bude podliehať indexácii, čo znamená, že nájomné vláda nariadením zvýši raz ročne k 1. marcu iba o mieru inflácie dosiahnutú v predchádzajúcom kalendárnom roku potvrdenú Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

 

Štát nebude dotovať nájomné zo štátnych peňazí.

Výška regulovaného nájomného v bytoch štátom podporovaného nájomného bývania bude vychádzať z toho, aký bude byt veľký, kde na Slovensku sa bude nachádzať a aká bude v danom kraji priemerná ročná nominálna mzda. Regulované nájomné prepočítame každý rok podľa inflácie. Znamená to, že by malo byť na tej istej percentuálnej úrovni vo vzťahu k nákladom na život a príjmom slovenských rodín.

 

Výšku nájomného môže ešte ovplyvniť výška príspevku na bývanie od zamestnávateľa, ktorú zákon stanovuje na 4 eurá/meter², maximálne však 360 eur. Ceny nájmu v jednotlivých krajoch s týmto príspevkom vychádzajú nasledovne:

 

Porovnanie mesačného nájmu bez servisných poplatkov, energií, vrátane príspevku zamestnávateľa, oproti mesačnej splátke hypotéky, bez servisných poplatkov a energií.

Vo zverejnenej cenovej mape je nájomné za jednotlivé byty bez energií a servisných poplatkov. V  nájomnom nebude zahrnuté ani parkovacie miesto. Servisné poplatky poznáme na komerčnom trhu ako tzv. fond údržby a opráv.

Výška nájomného bude diferencovaná veľkosťou bytu a regiónom, kde sa bude nachádzať, nie jeho výhodami. Každý kraj Slovenska bude mať inú výšku nájmu v závislosti od priemernej nominálnej mesačnej mzdy v tomto kraji. Viac vo výpočte výšky nájmu.

Každý nájomca, ktorý uzavrie zmluvu na štátom podporovaný nájomný byt, bude platiť mesačné nájomné a tzv. servisné poplatky, ktoré predstavujú príspevok do fondu opráv.

 

Správu bytového domu, podobne ako pri komerčnom bývaní, bude zabezpečovať prenajímateľ. Z investičnej zmluvy zároveň vyplýva investičnému partnerovi záväzok zabezpečiť udržiavanie štandardu bytov (štandard stanovený zákonom a agentúrou). Je v záujme vlastníka bytového domu s nájomnými bytmi pravidelne investovať do obnovy bytového domu, s cieľom udržania kvalitného dlhodobého bývania, o ktorý budú mať občania záujem.