Čo je agentúra štátom podporovaného nájomného bývania

Čo je agentúra štátom podporovaného nájomného bývania

Agentúra je záujmové združenie právnických osôb: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky a Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

Agentúra je podľa § 3 zákona 222/2022 Z. z. právnická osoba, ktorá:

Založenie, postavenie a právne pomery agentúry upravujú § 20g až 20j Občianskeho zákonníka, ak nie je v zákone 222/2022 Z. z. ustanovené inak.

Zakladateľská zmluva agentúry, stanovy agentúry a ich zmeny nenadobudnú účinnosť bez súhlasu vlády.

Členmi agentúry sú zakladatelia a investiční partneri. Hlasovacie právo v orgánoch agentúry majú výlučne zakladatelia agentúry. Právo zastúpenia v štatutárnom orgáne agentúry majú výlučne zakladatelia agentúry; každého člena zakladateľa zastupuje v štatutárnom orgáne jeden člen. Rozhodnutia orgánov agentúry musia byť prijaté súhlasom všetkých jeho členov s hlasovacím právom.

Člen agentúry nezodpovedá za záväzky agentúry svojím majetkom.

Agentúra pri vytváraní podmienok pre rozvoj štátom podporovaného nájomného bývania vstupuje do záväzkových vzťahov.

Založenie a vznik agentúry zverejní úrad vlády na svojom webovom sídle.

Agentúra zriadi svoje webové sídlo najneskôr do jedného roku od svojho vzniku.

Agentúra na svojom webovom sídle zverejňuje a archivuje všetky návrhy, rozhodnutia a iné opatrenia prijímané v súvislosti s vykonávaním činnosti podľa zákona 222/2022 Z. z.

Hospodárenie agentúry

Príjmy agentúry tvoria:

Výdavky agentúry tvoria najmä náklady na činnosť agentúry podľa tohto zákona. Zásady hospodárenia agentúry určia stanovy agentúry.

Zrušenie agentúry

Zrušenie agentúry podlieha predchádzajúcemu súhlasu vlády.

Dňom zrušenia agentúry majetok agentúry prechádza z vlastníctva agentúry do vlastníctva štátu, v ktorého mene koná úrad vlády. Na úrad vlády dňom zrušenia agentúry prechádzajú aj všetky práva a povinnosti, ako aj pohľadávky a záväzky agentúry. Dňom zrušenia agentúry plní úlohy agentúry podľa zákona 222/2022 Z. z. úrad vlády.