Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania

Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania

Členovia Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania

Zakladatelia:

Logo Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100
810 05 Bratislava
IČO: 30416094

Logo Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5

817 82 Bratislava

IČO: 00 151 742

Členovia:

Logo Kooperativa

KOOPERATÍVA Poisťovňa, a. s.

Štefanovičova 4

816 23 Bratislava

IČO: 00 585 441

Agentúra je záujmové združenie právnických osôb založená Úradom vlády Slovenskej republiky, Úradom podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo, a Ministerstvom financií Slovenskej republiky.
Zakladateľská pôsobnosť Úradu vlády Slovenskej republiky k agentúre prechádza od 1. februára 2024 na Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky. Z Úradu vlády Slovenskej republiky prechádza od 1. februára 2024 členstvo v agentúre na Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky.

V systéme štátom podporovaného nájomného bývania je však Agentúra len sprostredkovateľ medzi ľuďmi, ktorí majú záujem bývať v nájomných bytoch (ľudia  s nižším a stredným príjmom) a medzi investormi (zahraničné banky a poisťovne), ktorí tieto byty postavia. Taktiež dohliada na to, aby systém fungoval v rámci zákona č. 222/2022 Z. z. a tiež v zmysle nariadenia vlády SR č. 327/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v súvislosti so štátnou podporu nájomného bývania. 

Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania priamo nájomné byty nestavia. Je len gestorom nad týmto procesom. Z pohľadu občanov hlavnou úlohou Agentúry je zriadiť a spravovať registračný portál, kde sa budú záujemcovia o byty hlásiť.

Agentúra je sprostredkovateľom informácií, pomáha nielen ľuďom dostať sa k bytom tým, že im poskytne relevantné informácie a rady, pomáha zamestnávateľom zorientovať sa v možnostiach zapojenia sa do systému a pomôcť tak jeho zamestnancom dostať sa ľahšie k bytom.

V prvej fáze fungovania modelu štátom podporovaného nájomného bývania Agentúra dohaduje s investormi podmienky investičných zmlúv. Následne už vo fáze pred výstavbou Agentúra reálne schvaľuje, prípadne neschvaľuje, jednotlivé projekty navrhnuté investičnými partnermi.