Najčastejšie otázky

k štátom podporovanému nájomnému bývaniu

Investori v štátom podporovanom nájomnom bývaní

Investori v štátom podporovanom nájomnom bývaní

Investor môže byť právnická osoba so sídlom na území štátov EÚ, Švajčiarska alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Investora schváli vláda SR na účely uzavretia investičnej zmluvy v prípade, ak splní kritériá schválené vládou SR v januári 2023. Investor sa stane spoločníkom alebo akcionárom prenajímateľa bytových domov.

  • registrácia v príslušnom registri v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ, Švajčiarska alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
  • prenajímanie bytov v členskom štáte EÚ alebo vo Švajčiarsku, alebo štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, minimálne 10 rokov,
  • vlastníctvo aspoň 10.000 bytov využívaných na účely nájomného bývania,
  • nesmie mať záväzky po lehote splatnosti voči SR ani voči iným krajinám, kde je registrovaný,
  • odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť vedúcich zamestnancov, prokuristu alebo členov orgánov spoločnosti,
  • zverejnené výsledky auditu za obdobie minimálne posledných 5 rokov alebo za obdobie existencie,
  • aktíva aspoň 1 miliarda EUR minimálne posledných 5 finančných rokov,
  • dôveryhodnosť pôvodu základného imania a finančných zdrojov.

Áno, ale iba v prípade, ak sa developer rozhodne svoj projekt odpredať investorovi. V prvom rade odporúčame pozrieť si podmienky stanovené zákonom, ktoré má spĺňať každý projekt a každá bytová jednotka. Následne v dizajn manuáli a pravidlách pre schvaľovanie projektov, ktoré pripravuje Agentúra a budú zverejnené.

Ide o model, ktorý má prilákať veľkých investorov – investičné fondy, ktoré budú môcť investovať na obdobie minimálne 25 rokov so stabilným výnosom. Znížená sadzba pomáha investičným partnerom obstarať nehnuteľnosti za prijateľnejšiu cenu a zachovať motiváciu pre výstavbu cenovo dostupných nájomných bytov.

 

Segment dostupného nájomného bývania sa stáva čoraz atraktívnejším, a to najmä pre veľkých inštitucionálnych investorov (poskytuje stabilný dlhodobý výnos). V západnej Európe tento model nie je žiadnou novinkou.  Vo východnej a strednej Európe síce nie je tento systém rozvinutý, ale práve preto by sa vhodným nastavením ponúkaných stimulov Slovensko mohlo stať atraktívnou investičnou príležitosťou pre budúcich investorov.

Môže, ale len za splnenia konkrétnych podmienok. Bytový dom totiž musí byť nový alebo maximálne 5 rokov od kolaudácie a musí spĺňať pravidlá pre schvaľovanie projektov a požiadavky dizajn manuálu, ktoré pripravujeme a budú zverejnené.  Až potom ich môže Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania schváliť do tohto systému.

Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania predkladá  investičnú zmluvu s budúcim investorom na schválenie vláde SR. Investičná zmluva je písomná zmluva uzatvorená medzi agentúrou a investičným partnerom na dobu nie kratšiu ako 25 rokov a musí byť schválená vládou. Táto zmluva je dôležitá najmä na úpravu záväzkov investičného partnera týkajúcich sa výstavby alebo iného nadobudnutia bytových domov prostredníctvom prenajímateľa a následné zabezpečenie prevádzky bytových domov. Trvanie investičnej zmluvy môže byť predĺžené, a to aj opakovane.

Je dôležité povedať, že nájdenie a obstaranie vhodného pozemku na výstavbu je v plnej kompetencii investora. Výstavba nájomných bytov s podporou štátu sa však plánuje najmä v okrajových častiach krajských miest, kde je hustota zaľudnenia minimálna. Výstavba prvých nájomných bytov sa predpokladá prioritne vo veľkých krajských mestách, kde je dostupnosť bývania najkritickejšia.

 

Doba 25 rokov je minimálne obdobie, na ktoré sa bude uzatvárať investičná zmluva s investormi vstupujúcimi do modelu štátom podporovaného nájomného bývania. Predpokladá sa, že aj po uplynutí tohto obdobia budú byty užívané na účely nájomného bývania.

 

Po uplynutí tejto lehoty zákon umožňuje odpredaj bytového domu so štátnymi nájomnými bytmi inému investičnému partnerovi, avšak na platnosť nájomných zmlúv to nebude mať vplyv.

Jednou z hlavných priorít vlády SR bolo nájsť taký finančný a prevádzkový model výstavby štátom podporovaných nájomných bytov, ktorý bude udržateľný, a zároveň nebude zvyšovať deficit štátneho rozpočtu. Zníženou sadzbou DPH sa sleduje dosiahnutie dostupného nájomného, ktoré by malo byť 20 – 30 % nižšie v porovnaní s komerčným nájmom.