Čo je ŠPNB

ČO JE ŠTÁTOM PODPOROVANÉ NÁJOMNÉ BÝVANIE

Štátom podporované nájomné bývanie je nový projekt v oblasti bývania pre skupiny obyvateľov s nižšou a strednou výškou príjmu. Tento model vypĺňa medzeru medzi sociálnymi bytmi, trhovým nájomným a kúpou bytu na hypotéku.

Pre koho je nájomné bývanie s podporou štátu

Prioritne má tento model podporiť ľudí, ktorí nedosiahnu svojim príjmom na hypotéku, alebo by im príliš zaťažila rodinný rozpočet, no majú príjem na to, aby si platili nájomné. V tomto prípade je dôležité, že štát zabezpečí legislatívnym rámcom „zastropovanie“ výšky tohto nájmu a tá by sa mala rokmi zvyšovať len o infláciu.

Na takomto nájomnom by nájomca mohol ušetriť až 30 % nákladov na bývanie. Od zamestnávateľa môže získať podporu na bývanie v maximálnej výške 4 eurá na meter², najviac do výšky 360 eur. Nájomné zmluvy sa po piatich rokoch preklopia na zmluvy na dobu neurčitú, takže ide o dlhodobé riešenie bývania. 

Regulovaná výška nájmu

Regulované nájomné v tomto prípade znamená, že výšku nájmu v bytoch štátom podporovaného nájomného bývania určí vláda nariadením (s prihliadnutím na regionálne rozdiely). Výška nájmu bude súčasťou investičnej zmluvy, ktorú uzavrie štát prostredníctvom Agentúry s investičným partnerom. Investičný partner sa teda podpisom zmluvy zaviaže, že prenajímateľ bytov v jeho projekte schválenú výšku nájmu dodrží. Nájomné vláda nariadením zvýši raz ročne k 1. marcu o mieru inflácie dosiahnutú v predchádzajúcom kalendárnom roku potvrdenú Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

Garanciou tohto projektu je zákon 222/2022 Z. z., kde je popísaný celý model nájomného bývania. Výmera bytu a región, kde sa bude byt nachádzať, to sú dva parametre rozhodujúce o výške nájmu. Cieľom je, aby nájomné v štátom podporovanom nájomnom bývaní bolo výhodnejšie ako pri komerčnej splátke hypotéky a komerčnom nájomnom, v priemere o 30 percent. Zároveň, snahou je ponúknuť dostupné bývanie, ktoré neodčerpá z rodinného rozpočtu viac ako 35 percent disponibilného príjmu domácnosti v jednotlivých regiónoch.

Každý investičný partner bude mať uzatvorenú zmluvu so štátom, ktorá bude definovať konkrétne cenové, časové a ostatné podmienky v súvislosti s projektom výstavby štátom podporovaných nájomných bytov. 

Investiční partneri, t. j. nadnárodné investičné fondy/banky, skúsené v oblasti investícií a prevádzky nájomných bytov, budú garantom fungovania celého systému s podporou štátu. Finálne cenové mapy sú stanovené s ohľadom na časové hľadisko, kedy sa daný projekt dostane do výstavby a následne do prevádzky. V modeli sa počíta aj so zvyšovaním cien vstupov použitím koeficientov uvádzaných Štatistickým úradom SR.

Postupné kroky