Investori štátom podporovaného nájomného bývania

Investori štátom podporovaného nájomného bývania
Kooperativa investor štátom podporované nájomné bývanie

Kooperativa poisťovňa, Vienna Insurance Group, a.s.

Naším dlhodobým zámerom je zvyšovať dostupnosť nájomného bývania na Slovensku

Máme skúsenosti, silnú kompetenciu a výsledky
 • Ponuka bytov určených na komerčný prenájom, ktoré prinášajú ľuďom vyššiu mieru flexibility, slobody aj finančnej dostupnosti, je na Slovensku dlhodobo nedostatočná. Poisťovňa KOOPERATIVA sa v rámci svojich investičných projektov rozhodla prispieť v tejto oblasti k zmene. S cieľom podnietiť rast tohto segmentu, ktorý je vo vyspelých krajinách už dobre rozvinutý, sme v roku 2017 začali vyvíjať aktívne kroky. Dnes patríme medzi lídrov vo výstavbe nájomných bytov na Slovensku. Bytové domy sme do užívania ponúkli v Košiciach, Trnave, aktuálne sa pripravuje výstavba v Žiline a ďalšie nájomné byty sú v procese plánovania a dokončovania projektov v Nitre a Bratislave.
   
 • Poisťovňa KOOPERATIVA má na trhu nehnuteľností konkurenčnú výhodu primárne vďaka skúsenostiam a know-how svojej materskej skupiny Vienna Insurance Group (VIG). Tá sa dlhodobo venuje investíciám do projektov dostupného nájomného bývania v budovách, ktoré zároveň myslia na riešenia obnoviteľných zdrojov energie, ekológiu a udržateľnosť. Skupina VIG prenajíma v Rakúsku už viac ako 100-tisíc nájomných bytov.
Sme tu pre tých, ktorí hľadajú istotu a komfort bez veľkej investície
 • Koncept dlhodobého nájomného bývania poisťovne KOOPERATIVA ponúka pracujúcej mladšej a strednej generácii, mladým rodinám, párom a mladým ľuďom, ktorí vyhľadávajú cenovo dostupné bývanie bez viazanosti, veľké benefity. Prináša im možnosť dlhodobého kvalitného bývania bez nutnosti investície do nehnuteľnosti a zadlženia sa – čo je v období rastúcich úrokových sadzieb a zdražovania hypoték kľúčová výhoda. Táto forma bývania reflektuje aj na trendy slovenského pracovného trhu a ponúka flexibilné riešenie pri sťahovaní sa za prácou – nielen pre samotných obyvateľov, ale aj spoločnosti hľadajúce bývanie pre zamestnancov prichádzajúcich do regiónov.

 • Nájomné bývanie v rámci investičných projektov poisťovne KOOPERATIVA sa zároveň líši od prenájmu bytov ponúkaného bežnými prenajímateľmi. Jednou z veľkých výhod je vysoká miera stability a istoty. Ak nájomca dodržiava zmluvu a domový poriadok, má zaručené dlhodobé bývanie bez starostí, ktoré so sebou prináša vlastníctvo či krátkodobé individuálne prenájmy.

 • Na rozdiel od obmedzenej ponuky sociálnych či mestských bytov určených špecifickým skupinám žiadateľov na základe ich sociálneho statusu, ponúka tento typ komerčného nájmu bývanie v strednom a vyššom štandarde. Portfólio bytov v novostavbách či novo-rekonštruovaných budovách pokrýva rôzne preferencie nájomcov. V cene finančne dostupného prenájmu je zároveň zahrnuté aj kompletné moderné vybavenie bytov, parkovacie miesto, profesionálna údržba a správa bytových domov, ako aj poistenie.
BWSG logo

WBG Wohnen und Bauen Gesellschaft mbH Wien

Skupina vyvíja, stavia, renovuje, prenajíma, predáva a spravuje byty, obchodné priestory a parkovacie miesta po celom Rakúsku. Pôsobia v celom Rakúsku. Sídlo je vo Viedni a ďalšie pobočky v St. Pöltene, Grazi, Salzburgu a Innsbrucku. Od roku 1911 je pre nich dôležitá spokojnosť a bezpečnosť ľudí, ktorí žijú v ich priestoroch.

 

V dlhodobom priemere stavia skupina ročne okolo 400 nových bytov. Ďalších približne 1000 bytov sa plánuje alebo pripravuje.

Kritériá výberu investičných partnerov

Záujemca o získanie postavenia investičného partnerstva (ďalej len potenciálny investor) je povinný splniť kritériá podľa bodov 1 až  8 kumulatívne:

 1. potenciálny investor je registrovaný v príslušnom registri v ktoromkoľvek členskom štáte Európskej únie, alebo štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody  o Európskom hospodárskom priestore, alebo Švajčiarskej konfederácie,

 1. potenciálny investor prípadne jeho ovládajúca právnická osoba, ktorá ho posledná v rade priamo alebo nepriamo ovláda, spĺňa nasledovné:

  2.1 vykonáva podnikateľskú činnosť v oblasti poskytovania bytov do nájmu nájomcom, fyzickým osobám, vrátane zabezpečenia dodávania energií a služieb obvykle dodávaných nájomcom v súvislosti s užívaním bytov a zabezpečení prevádzky, údržby a opráv bytových domov (nájomné bývanie) nepretržite minimálne desať rokov

  2.2 v minulosti bez ohraničenia časového obdobia bol alebo v súčasnosti je vlastníkom aspoň 10 000 bytov využívaných pre účely nájomného bývania,
 •  
 1. potenciálny investor nemá finančné záväzky po lehote splatnosti voči Slovenskej republike a voči štátu, na území ktorého je registrovaný s tým, že toto musí spĺňať každý jeho spoločník alebo akcionár,

 1. odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť fyzických osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu, prokuristom, členom dozornej rady a vedúcimi zamestnancami potenciálneho investora,

 1. finančné výsledky potenciálneho investora a každého jeho spoločníka alebo akcionára sú auditované, zverejňované a verejne dostupné v rozsahu úplnej audítorskej správy minimálne za obdobie posledných piatich finančných rokov prípadne za obdobie ich existencie,

 1. potenciálny investor, jeho ovládajúca právnická osoba, vrátane menšinových spoločníkov alebo akcionárov potenciálneho investora alebo jeho ovládajúcej osoby, buď jednotlivo alebo spoločne kumulatívne, dosahujú hodnotu aktív aspoň miliardu eur a to nepretržite minimálne posledných päť finančných rokov,

 1. prehľadný a dôveryhodný pôvod splateného základného imania a ďalších finančných zdrojov potenciálneho investora,

 1. vhodné a primerané vecné, personálne, technické a organizačné predpoklady pre výkon podnikania v oblasti nájomného bývania v súlade so zákonom č. 222/2022 o štátnej podpore nájomného bývania.

Kompletné znenie kritérií výberu investičných partnerov