Kritériá

O nájomné bývanie sa môže uchádzať každá fyzická osoba, ktorá má trvalý, prechodný alebo obdobný pobyt na území SR. Či nájomný byt aj dostane, bude závisieť od splnenia kritérií.

Kritériami oprávnenosti na získanie bytu sú:

Dolná hranica príjmu je stanovená na úrovni súčtu maximálneho nájmu za byt, o ktorý záujemca žiada, a životného minima domácnosti. Horná hranica príjmu je aktuálne stanovená na 8-násobok životného minima domácnosti. Ak si chcete overiť, či spĺňate príjmové kritériá v prípade žiadosti o štátom podporované nájomné bývanie, k dispozícii je pre vás informatívna kalkulačka.

Pravidlá prideľovania bytov boli schválené vládou v nariadení č. 327/2022      Z. z. začiatkom októbra 2022. Ak záujemca splní kritériá, rozdeľovanie bytov bude prebiehať nasledovne.

Aspoň 10 % bytov by malo byť rezervovaných pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, prípadne tým, ktorým skončila starostlivosť v domove sociálnych služieb pre deti (niekdajšie detské domovy), prípadne im zanikla pestúnska alebo náhradná starostlivosť. Nájomnú zmluvu však musia uzavrieť do jedného mesiaca od zverejnenia ponuky, inak budú tieto byty ponúknuté ďalším záujemcom z registra. 

Maximálne 40 % bytov si rozdelia zamestnanci v štátnej alebo verejnej správe, teda napríklad zamestnanci Policajného zboru SR, hasiči, vojaci a iní, prípadne zamestnanci verejnej správy a zamestnancami iných zamestnávateľov, ktorí sú zverejnení na webovom sídle agentúry na základe predchádzajúcej dohody s investičným partnerom. Tí však musia zmluvu o budúcej nájomnej zmluve uzavrieť do jedného mesiaca od zverejnenia ponuky.

Poradie záujemcov sa určí podľa času a dátumu úspešnej záväznej registrácie.